CHƯƠNG TRÌNH HỌC 10 – SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC

ĐÁP ÁN SÁCH HK 1

Video
Đáp án chi tiết

Chương IV: HÀM SỐ & HÀM SỐ BẬC HAI

Bài 1: Hàm số

Video
Đáp án chi tiết

Bài 2: Hàm số bậc hai

Video
Đáp án chi tiết
Video
Đáp án chi tiết

Chương V: HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

Bài 1: Quy tắc đếm

Video
Đáp án chi tiết

Bài 2: Hoán vị -CHỉnh hợp – tổ hợp

Video
Đáp án chi tiết