CHƯƠNG TRÌNH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ

Chuyên đề 1: Tính đơn điệu hàm số

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Phần 02

Video
Đáp án chi tiết

Phần 03

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 2: Cực trị hàm số

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Phần 02

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 3: Giá trị lớn nhất-Giá trị nhỏ nhất

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 4: Tiệm cận đồ thị hàm số

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 5: Đồ thị hàm số

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Phần 02

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 6: Tương giao đồ thị

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 7: Hàm hợp

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

CHƯƠNG II. MŨ & LOGARIT

Chuyên đề 1: Lũy thừa-hàm số lũy thừa

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 2: Biến đổi logarit

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Phần 02

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 3: Hàm số mũ & logarit

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Ôn tập

Video
Đáp án chi tiết

Phần 2

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 4: Phương trình mũ & logarit

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 5: Bất phương trình mũ & logarit

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 6: Một số bài toán nâng cao

Phần 01

Video
Đáp án chi tiết

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

Chuyên đề 1: Nguyên hàm

Dạng toán 01

Video
Đáp án chi tiết

Dạng toán 02 – 03

Video
Đáp án chi tiết

Dạng toán 04

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 2: Tích Phân

Dạng toán 1-2

Video
Đáp án chi tiết

Dạng toán 3-4

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 3: Ứng dụng tích phân

Dạng toán 1-2

Video
Đáp án chi tiết

Dạng toán 3-4-5

Video
Đáp án chi tiết

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Chuyên đề 1: Số Phức cơ bản

Full dạng toán

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 2: Tập hợp số phức

Full dạng toán

Video
Đáp án chi tiết

Chuyên đề 3: Phương trình số phức

Full dạng toán

Video
Đáp án chi tiết